O FUNDACJI

Fundacja "Nasza Przyszłość" powstała w 1995 roku, zgodnie z § 10 swojego statutu

Fundacja realizuje cele w zakresie:

 a)   działalności na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, w tym na rzecz rozwoju Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, przede wszystkim w zakresie rozbudowy bazy lokalnej, wyposażenia technicznego, aparatury i księgozbioru naukowego, zapewnienia odbywania specjalistycznych praktyk studenckich, zintensyfikowania badań naukowych, zwiększenia możliwości kontaktów zagranicznych oraz prenumeraty czasopism naukowych wydawanych w kraju i za granicą;

 b)  promowania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności  poprzez upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w polskich środkach komunikowani się oraz współpracę z zagranicznymi centrami kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 c)   dobroczynności, w szczególności do niesienia pomocy materialnej studentom Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz ofiarom klęsk żywiołowych;

 d) działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w szczególności poprzez niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym;

  e)   wspomagania i rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;

        f)    wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

  g)   działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w szczególności polskiej przedsiębiorczości, wynalazczości i innowacyjności.

Pełny Statut Fundacji „Nasza Przyszłość z siedzibą w Warszawie (tekst jednolity według stanu na dzień 06.10.2014 roku) – TUTAJ

Od 2014 roku staliśmy się organizacją pożytku publicznego. Szczegółowe informacje na ten temat można przeczytać tutaj.

adres do korespondencji:
Fundacja "Nasza Przyszłość"
ul. Klasztorna 16
78-400 Szczecinek
NIP 956-10-12-755

Numer konta:
Bank PeKaO S.A. I oddział w Szczecinku 46 1240 3679 1111 0010 6613 8427


 

Kontakt

ODDZIAŁ W SZCZECINKU:

Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

ul. Klasztorna 16, 78-400 Szczecinek

(+48) 94 373 11 60

fnp@fnp.pl

SIEDZIBA:

ul. Leszno 14, 01-192 Warszawa

(+48)22 678 48 67

Wyślij do nas wiadomość